Deklaracja Dostępności

Wstęp

Straż Miejska w Zgierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848, z późn. zm.).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Straży Miejskiej w Zgierzu www.strazmiejska.zgierz.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019.10.09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.04.15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. część filmów nie posiada napisów dla osób słabosłyszących i niesłyszących,
2. nie wszystkie zdjęcia posiadają szczegółowe opisy,
3. nie wszystkie pliki graficzne (jpg, png, itp.) posiadają tekst alternatywny,
4. nie wszystkie pliki tekstowe (pdf, doc, itp.) są dostępne w warstwie tekstowej (czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez syntezatory mowy),
5. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
6. linki (w tym prowadzące do serwisów zewnętrznych) w większości są opisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie.

Wyłączenia:

1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
2. pliki wytworzone poza Urzędem Miasta Zgierza są wyłączone z dostępności,
3. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: sm@umz.zgierz.pl.

Osobą kontaktową jest Arkadiusz Fortuna. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42-714-32-79.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
sposób kontaktu,
3. formę/rodzaj informacji alternatywnej (osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji).

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć:
1. za pośrednictwem usług internetowych:
1) ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – https://epuap.gov.pl
(adres skrytki Straży Miejskiej w Zgierzu na platformie ePUAP: /sm_zgierz/skrytka),
2) e-mail: sm@umz.zgierz.pl
2. za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej (listownie):
Straż Miejska w Zgierzu
ul. ks. J. Popiełuszki 3A
95-100 Zgierz

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miasta Zgierza, ul. Ks. J. Popiełuszki 3a.

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście: od ul. Ks. J. Popiełuszki. Budynek nie posiada wejścia dostosowanego dla osób poruszających się na wózku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Brak dostępności dla osób na wózkach. W budynku nie ma windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Skip to content