Do zadań Straży Miejskiej w Zgierzu w szczególności należy:

1. Egzekwowanie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta:
1) podejmowanie interwencji dotyczących nielegalnych składowisk odpadów i zaśmiecania miejsc publicznych;
2) egzekwowanie obowiązku utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości;
3) egzekwowanie zakazu plakatowania w miejscach na ten cel niewyznaczonych;
4) egzekwowanie zakazu spalania odpadów oraz paliw, których spalanie jest zabronione.

2. Zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa w miejscach publicznych:
1) przeciwdziałanie przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych;
2) egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych;
3) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych oraz innych uroczystości odbywających się na terenie miasta Zgierza;
4) egzekwowanie niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt oraz podejmowanie innych interwencji związanych ze zwierzętami;
5) obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz prowadzenie Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza;
6) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.

3. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym:
1) egzekwowanie przepisów porządkowych w ruchu drogowym dotyczących nieprawidłowego parkowania;
2) usuwanie pojazdów samochodowych pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane – wraków;
3) przeciwdziałanie niszczeniu przez kierujących pojazdami, zieleni miejskiej przeznaczonej do użytku publicznego;
4) przyjmowanie interwencji dotyczących stanu infrastruktury drogowej.

4. Realizacja innych zadań ustawowych:
1) współpraca z Policją oraz innymi służbami i instytucjami w zakresie poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego;
2) prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych;
3) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy;
4) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
5) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
6) zabezpieczanie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
7) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Skip to content