Ochrona środowiska

Działania Straży Miejskiej w Zgierzu mające na celu ochronę środowiska naturalnego i zakres upoważnienia do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska

1. Podstawa prawna wykonywania kontroli przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Zgierzu:
Art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)
– ust. 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
– ust. 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.

2. Uprawnienia kontrolującego funkcjonariusza Straży Miejskiej w Zgierzu:
Kontrolujący, wykonując kontrolę, zgodnie z art. 379 ust. 3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli;
5) występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

3. Obowiązki kontrolowanego:
Na podstawie art. 379 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązana jest umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w art. 379 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

4. Uniemożliwienie wykonania kontroli przez kontrolowanego:
Niepodporządkowanie się przez kierownika kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowanej osoby fizycznej postanowieniom art. 379 ust. 6  ustawy Prawo ochrony środowiska, wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 225 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.) stanowiącego, że kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

5. Obowiązki kontrolującego:
Na podstawie art. 380 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z czynności kontrolnych, kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.

6. Uprawnienia kontrolowanego:
Na podstawie art. 380 ust. 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska:
1) kontrolowana osoba fizyczna, może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem;
2) kontrolowana osoba fizyczna odmawiająca podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Prezydentowi Miasta Zgierza.

7. Najczęściej funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu egzekwują przepisy określone w:
1) art. 191 w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), dotyczącym naruszenia zakazu termicznego przekształcania odpadów, głównie w instalacjach grzewczych budynków i na powierzchni ziemi;
2)  art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), dotyczącym nieprzestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w  Uchwale Nr XLIV/548/2017 z dnia 24 października 2017 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. uchwała antysmogowa;
3) art. 10 ust. 2, 2a, 2b i 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), dotyczących niewykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków określonych w art. 5 i 6 ww. ustawy oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz.

8. Inne uprawnienia Straży Miejskiej w Zgierzu związane z ochroną środowiska:
1) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610);
3) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.);
4) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895);
5) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521).

Skip to content