RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Zgierzu z siedzibą przy ul. ks. J. Popiełuszki 3a, 95-100 Zgierz.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@umz.zgierz.pl; pod numerem telefonu: 504-195-149; lub pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej w Zgierzu na podstawie. art. 6 ust 1 RODO, w tym:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w tym m.in. do celów rekrutacji, udziału w działaniach profilaktycznych i edukacyjnych organizowanych przez Straż Miejską w Zgierzu.
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora Danych Osobowych.
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych, związanego w szczególności z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795).
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; m.in. w sytuacjach związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, w tym danych osób wymagających pomocy oraz danych osób zaginionych.
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych Osobowych, zgodnie z zadaniami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795) i innych przepisach prawa.

4. Administrator Danych Osobowych na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.

5. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi Danych Osobowych na podstawie odrębnych umów.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.

8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
a) uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji – art. 15 RODO:
– o celach przetwarzania;
– o kategorii danych;
– informacji o odbiorcach którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
– planowanym okresie przetwarzania;
– o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
– jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
– wniesienia skargi do organu.

b) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) do żądania niezwłocznego sprostowania od Administratora Danych Osobowych danych dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe – art. 16 RODO;
d) do usunięcia swoich danych osobowych – art. 17 RODO;
e) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – art. 18 RODO;
f) przenoszenia swoich danych osobowych – art. 20 RODO;
g) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Administrator Danych Osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Zgierzu z siedzibą przy ul. ks. J. Popiełuszki 3a, 95-100 Zgierz.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@umz.zgierz.pl; pod numerem telefonu: 504-195-149; lub pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej w Zgierzu na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795).
4. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

a) do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych,
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

1. Inspektor Ochrony Danych ma następujące zadania:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisach Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii oraz przepisów krajowych o ochronie danych oraz polityk Administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków;
3) prowadzenie szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
4) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
5) współpraca z organem nadzorczym;
6) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
7) inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

2. Inspektor Ochrony Danych prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych i jest zobowiązany do jego aktualizowania oraz dokonuje zmian w Rejestrze na wiosek Administratora Danych Osobowych.


Skip to content