Straż Miejska w Zgierzu przypomina o obowiązku umieszczania tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości

Obowiązek ten uregulowany został w art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Art. 47 ust. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
ust. 2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
ust. 3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
ust. 4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
Osoba odpowiedzialna, która nie umieści w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym popełnia wykroczenie z art. 64 § 1 Kodeksu wykroczeń.

Skip to content